top of page

__ANNONSER___________________________

far.jpg
huddingestal.gif
santasalo.gif

Revisions- och rådgivningsbranschen både vill och kan bidra i arbetet med att förhindra ekonomisk brottslighet, menar FAR:s VD och generalsekreterare Karin Apelman i sin krönika Karin Direkt. Foto: Felicia Yllenius

Ett brett samarbete kan lösa problemen med ekonomisk brottslighet

Ett brett samarbete kan lösa problemen med ekonomisk brottslighet

[KARIN DIREKT | KARIN APELMAN] Nyligen lämnade vi in FAR:s svar på justitiedepartementets remiss Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag.

Den ekonomiska brottsligheten har stor negativ påverkan på både näringsliv och på samhälle och FAR är över lag positiv till de föreslagna åtgärderna. Eftersom flera av förslagen påverkar branschen och de olika yrkesrollerna har vi lagt mycket tid på att få till ett väl förankrat svar. Arbetet har drivits av FAR:s egna experter men även involverat medlemmar i FAR:s expertnätverk och FAR:s styrelse.

Utgångspunkten har varit att revisions- och rådgivningsbranschen både vill och kan bidra i arbetet med att förhindra ekonomisk brottslighet, något alla inblandade har varit eniga om. Däremot har vi haft en hel del spänstiga diskussioner om hur branschen kan bidra och vad som faktiskt krävs för att vi ska kunna göra vår del av jobbet.

Återinförd revisionsplikt är inte lösningen

Ett enkelt svar på remissen hade kunnat vara att förespråka återinförd revisionsplikt för de allra minsta företagen. Men trots att revision är en naturlig del i det finansiella ekosystemet och bidrar till att skapa förtroende i näringsliv och samhälle är vi tveksamma till att en återinförd revisionsplikt för de allra minsta företagen är det mest effektiva sättet att hantera problemen. Vi menar i stället att det behövs ett bredare grepp med flera aktörer som samverkar.

I vårt remissvar föreslår vi att detta skulle kunna ske genom att regeringen tar initiativ till en kommission bestående av brottsbekämpande myndigheter som polis, åklagare och domstolar samt andra berörda myndigheter och organisationer, däribland FAR. En fördel med en sådan lösning är att regeringen kan få konkreta och väl förankrade reformförslag, vilket skulle medföra en effektiv lagstiftning som motverkar ekonomisk brottslighet i de företag som i dag inte omfattas av revisionsplikten. 

Fyra åtgärder mot ekonomisk brottslighet

För att underlätta arbetet har vi tagit fram fyra förslag på åtgärder som en kommission kan utgå ifrån.

Den så kallade tröghetsregeln tas bort. Eftersom syftet är att beivra och bekämpa potentiella brott kan det i dag anses vara för enkelt att starta bolag. Att ersätta dagens tröghetsregel (att det är först efter två år som revisionsplikt kan inträda) med krav på att aktiebolag redan vid bildandet åläggs att involvera och registrera en kvalificerad rådgivare inom redovisning skulle höja kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen från start.

Krav på kvalificerad hjälp vid upprättande av årsbokslut och årsredovisning. En auktoriserad redovisningskonsult, alternativt en auktoriserad eller godkänd revisor, har en kvalitetshöjande effekt på årsredovisningen i bolag som inte har revision. I de minsta aktiebolagen menar FAR att det kan vara tillräckligt med en auktoriserad redovisningskonsults biträde vid upprättandet av årsredovisningen. 

Utökad översiktlig granskning utförd av auktoriserad eller godkänd revisor. Att införa en mindre omfattande form av granskning utförd av en auktoriserad eller godkänd revisor för de minsta bolagens årsredovisningar, likt den som får användas i Danmark, kan vara en lösning.

Ökade preventiva och upptäckande kontrollinsatser från myndigheter som Bolagsverket, Skatteverket och länsstyrelsen. Deras uppdrag kan då samordnas och koordineras med de insatser som revisions- och rådgivningsbranschen genomför.  

Sverige behöver ett robust system

Vad Sverige behöver är ett robust system där flera aktörer samverkar för att minska risken för ekonomisk brottslighet i bolagssektorn. Nu hoppas jag att regeringen nappar på idén om en kommission. Vi har dessutom initierat en diskussion om ett riksdagsseminarium om hur vi med gemensamma krafter kan bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det återkommer jag till på nyåret.


Karin Apelman
generalsekreterare och VD FAR

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
bottom of page